top of page
11 logo_750px.png
TV005.jpg

Map & Direction

การเดินทางจากสนามบินน่าน

ใช้เส้นทางสายน่าน - ท่าวังผา ถนนหมายเลข 101

1. มุ่งหน้าทางเหนือ 220 เมตร
2. เลี้ยวขวา 22 เมตร
3. เลี้ยวขวา 750 เมตร
4. เลี้ยวซ้าย 22 เมตร
5. เลี้ยวขวาแยกที่-1 450 เมตร
6. เมื่อถึงวงเวียน ให้ใช้ทางออกที่ 3

    ไปยังถนนหมายเลข-101 7 กิโลเมตร
7. เลี้ยวซ้าย 170 เมตร
8. เลี้ยวขวา 300 เมตร

bottom of page